Om foreningen

 

Fagerstrand Idrettsforening (FIF) ble stiftet i 1968 og er en lokal klubb med eget klubbhus ved Myklerudbanen. Vi satser spesielt på aktivitetstilbud for barn og ungdom, men har også enkelte tilbud for voksne.

FIF kan i dag tilby aktiviteter innenfor fotball, allidrett, håndball, innebandy og styrketrening.

 

På FIF-huset har vi et styrketreningsrom med nytt utstyr, hvor det er muligheter for å trene både styrke og kondisjon.

Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene og består av til sammen ti medlemmer. Gruppene i klubben ledes igjen av valgte styrer. Det enkelte gruppestyre er ansvarlig for drift og utvikling av sin respektive gruppe.

 

Hovedstyrets arbeidsområde er å fungere som en paraply for gruppene og arbeide med saker som angår alle gruppene, sørge for en god organisasjon og en velfungerende administrasjon. I tillegg er hovedstyret ansvarlig for klubbens samlede utvikling.

FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre.

Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger, både under trening og i andre sammenhenger.

FIF har som sine naturlige rekrutteringsområder Fagerstrand, Fjellstrand og deler av Nordre Frogn. Jamfør FIFs verdigrunnlag er det fra disse områdene FIFs grupper primært skal rekruttere. FIF skal sørge for at det er et rikelig og variert idrettstilbud primært til egen lokalbefolkning, men skal ikke avvise utøvere som bor utenfor vårt naturlige rekrutteringsområde.

Verdigrunnlaget sier at FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre. Det innebærer at FIFs grupper ikke aktivt ved oppslag eller annen type annonsering eller markedsføring skal rekruttere fra andre deler av Nesodden enn de nevnte, eller i andre kommuner før hovedstyret eller leder av hovedstyret har gitt sin tilslutning til slik annonsering eller markedsføring. FIF skal tilby sine aktiviteter til skoler og barnehager i en felles brosjyre/webside.

Forsikringer

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring.

Forsikringen skal sikre og dekke skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Forsikringen gjelder:

  • Medlemmer av lag tilsluttet NIF

  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF

  • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets

 

Prisene gjelder medlemskap i foreningen. I tillegg vil det forekomme treningsavgifter i de ulike undergruppene våre. Disse vil variere i størrelse avhengig av hvilken gruppe en tilhører samt hvilket aktivitetsnivå det er lagt opp til på det enkelte alderstrinn. Barn opptil 18 år 250,-/år. Voksne 500,-/år. Støttemedlem 400,-/år

 

Bli medlem her >

Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè har utarbeidet bestemmelser om barneidrett som vi som idrettslag skal følge. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn fram til og med 12 år.

Glede  •  Gode holdninger  •  Utvikling  •  Langsiktighet